Vilkår og betingelser

 

 

Vilkår og betingelser

§1 INFORMATION OM OS

Dansk Filmskat udbydes af Nordisk Film Distribution A/S (“Nordisk Film” eller “vi” eller “os”). Vi er registreret i Danmark under CVR-nummer 13 51 30 74, og vi har vores kontor på Mosedalvej 14, 2500 Valby, Danmark.

§2 BRUGERVILKÅR OG -BETINGELSER

Disse vilkår og betingelser (“Vilkår og Betingelser”) gælder for alle brugere af Dansk Filmskat på www.danskfilmskat.dk samt tilhørende applikationer.

Vilkårene og Betingelserne udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Nordisk Film vedrørende dit abonnement på Dansk Filmskat fra det tidspunkt, hvor du bekræfter din ordre. Du er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af disse Vilkår og Betingelser og kan således ikke overdrage ansvaret til andre.

Det er derfor vigtigt, at du læser disse Vilkår og Betingelser grundigt igennem, og accepterer dem, før du bekræfter din ordre og benytter Dansk Filmskat.

Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller ikke er i stand til at efterleve Vilkårene og Betingelserne, er du ikke berettiget til at benytte Dansk Filmskat.

§3 ABONNEMENT PÅ DANSK FILMSKAT

Du kan opnå adgang til Dansk Filmskat ved at abonnere månedligt, halvårligt eller helårligt. Du tegner et abonnement ved at gå ind på www.danskfilmskat.dk (“Hjemmesiden”), hvor du skal registrere dig med dine personlige oplysninger (navn og e-mail adresse), kodeord samt dine kredit- eller betalingskortoplysninger. Herefter skal du acceptere disse Vilkår og Betingelser og til sidst acceptere “ordren”. Du vil efterfølgende modtage en ordrebekræftelse fra os.

Du betaler abonnementet forud, indtil du framelder dig. Hver periode du betaler forud for, refereres til som “Abonnementsperioden”.

For at abonnere på Dansk Filmskat skal du:

 1. Være 18 år eller derover;
 2. Kunne bestå en sædvanlig kreditvurdering;
 3. Være indehaver af et gyldigt kredit- eller betalingskort, der kan benyttes til betaling via internettet;
 4. Stå inde for, at de personlige oplysninger, som du har afgivet i forbindelse med registreringen, er sande og korrekte. Såfremt dine personlige oplysninger ændrer sig, skal du straks meddele Nordisk Film herom;
 5. Kun benytte Dansk Filmskat til personligt og privat brug, ikke til kommercielt eller offentligt brug. Offentlige institutioner kan dog tegne et særligt abonnement, ved henvendelse til kundeservice;
 6. Sikre dig, at du har adgang til enten et passende mobilt netværk og/eller bredbånds internet forbindelse på egen bekostning;
 7. Ikke benytte Dansk Filmskat på ulovlig eller upassende vis og ikke tillade nogen anden at gøre dette;

§4 KRAV TIL UDSTYR, SYSTEMER OG FORBINDELSER

Dansk Filmskats kvalitet afhænger af dit udstyr, dit system og din internetforbindelse. Før du benytter Dansk Filmskat, skal du selv sikre, at du har det nødvendige udstyr, systemer og internetforbindelse for at kunne anvende Dansk Filmskat korrekt.

Minimums systemkrav og minimumskrav til internetforbindelse er specificeret i afsnittet Hvor kan jeg se Dansk Filmskat .  Overholdelse af minimums systemkrav og overholdelse af minimumskrav til internetforbindelse er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Dansk Filmskat med succes. Du accepterer, at tilgængeligheden af Dansk Filmskat kan blive påvirket af internetsvigt eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller -svigt, og at Nordisk Film ikke er ansvarlig for sådanne problemer og/eller svigt.

For at kunne anvende Dansk Filmskat anbefaler vi, at din computer og internetforbindelse lever op til minimumskravene som du kan finde her. 

Du har kun ret til at registrere og bruge Dansk Filmskat på maksimum fem (5) enheder.

§5 E-MAIL OG KODEORD – SIKKERHED

I forbindelse med registrering vil du blive bedt om at indtaste din e-mail og dit kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. E-mailen og adgangskoden må kun bruges af dig.

På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, har Nordisk Film ret til at anmode om, at du ændrer din adgangskode. Du anerkender, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Dansk Filmskat. Hvis du har mistanke om, at din e-mail og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Nordisk Film med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis der for Nordisk Film er grund til at antage, at e-mailen og/eller adgangskoden er blevet afsløret til, eller på anden måde misbruges af en uautoriseret person, har Nordisk Film ret til straks at deaktivere din adgang til Dansk Filmskat og/eller gøre Dansk Filmskat utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd.

§6 E-MAILADRESSE

Meddelelser fra Nordisk Film til dig vil blive sendt til den e-mailadresse, som du har indtastet ved din registrering. Hvis du ændrer din e-mailadresse, skal du derfor straks sørge for at opdatere den på Hjemmesiden under “Min konto”. Nordisk Film har ret til at benytte den sidst indtastede e-mailadresse, som den korrekte kundeadresse.

Meddelelser fra Nordisk Film omfatter bl.a. velkomstmail, ordrebekræftelse, meddelelser vedrørende abonnementet, herunder varsling om væsentlige ændringer af Vilkår og Betingelser, meddelelse om manglende rettidig betaling m.v..

§7 BETALING OG RESTANCER

Abonnement betales forud og trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Information om dine tidligere ordrer kan findes på “Min konto” på Hjemmesiden. Du tilkendegiver at have tilstrækkelige midler til rådighed for at dække din betaling, når denne forfalder.

Ved forsinket betaling modtager du en mail fra os, om at du ikke har betalt dit abonnement rettidigt. Forsinket betaling giver Nordisk Film ret til at opkræve renter i henhold til lov om renter. Nordisk Film har endvidere ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Dansk Filmskat. Derudover har Nordisk Film ret til at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor du er mere end 10 dage over forfald med betalingen.

Abonnementet kan betales med de betalingsmidler, som Nordisk Film accepterer. På vores hjemmeside fremgår det hvilke betalingskort vi accepterer. 

§8 PRISER

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende abonnementspris, som er oplyses på Hjemmesiden.

Abonnementsprisen kan ændre sig, som anført i § 9 “Prisændringer”.

Med forbehold for dine rettigheder i henhold til “Fortrydelsesret” (se § 15) kan ingen betalinger refunderes, og Nordisk Film giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af Dansk Filmskat.

§9 PRISÆNDRINGER

Hvis abonnementsprisen ændres, skal Nordisk Film give dig mindst 30 dages varsel per e-mail samt offentliggøre prisændringen på Hjemmesiden. Dog er en ændring i priserne tilladt med kortere varsel, hvis Nordisk Films omkostninger for at gøre Dansk Filmskat tilgængelig stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor prisændringen svarer til et beløb, der ikke er større end de øgede omkostninger. En ændring i priser omfatter også indførelsen af gebyrer m.v..

Selvom en prisændring træder i kraft i løbet af en given Abonnementsperiode, vil du først skulle betale den ændrede abonnementspris for den efterfølgende Abonnementsperiode.

Hvis du ikke accepterer ændringen i prisen, skal du opsige dit abonnement inden udløbet af din nuværende Abonnementsperiode, dvs. før det tidspunkt, hvor prisændringen kommer til at gælde for dig. Se hvordan du opsiger abonnementet under § 13 “Opsigelse af dit Dansk Filmskat abonnement” nedenfor.

Hvis du ikke opsiger abonnementet, som fastsat ovenfor, har du accepteret prisændringen.

§10 GRATIS PRØVEPERIODE

I særlige kampagner og perioder kan Nordisk Film tilbyde nye kunder en gratis prøveperiode på Dansk Filmskat (“Tilbuddet”). Tilbuddet er altså IKKE generelt for nye medlemmer på www.danskfilmskat.dk. For at benytte dig af Tilbuddet, skal du opfylde følgende krav:

 1. Du har modtaget tilbuddet.
 2. Du har ikke været abonnementskunde hos Dansk Filmskat i løbet af de sidste seks (6) måneder;
 3. Du eller et andet medlem af din husholdning har ikke tidligere benyttet sig af Tilbuddet eller andet lignende kampagnetilbud.

Tilbuddet giver dig ret til at benytte Dansk Filmskat uden omkostninger i en specifik periode (“Tilbudsperioden”), som begynder, når du har læst Tilbuddet, indtastet dine kreditkortinformationer på Hjemmesiden, og bekræftet ordren.

Når Tilbudsperioden udløber, vil du blive opkrævet for abonnementet med de gældende priser, som er anført på Hjemmesiden, med mindre du  aktivt vælger at opsige abonnementet. Skulle du vælge ikke at blive en betalende kunde, skal abonnementet opsiges inden udløbet af Tilbudsperioden. Se hvordan du opsiger abonnementet under § 13 “Opsigelse af dit Dansk Filmskat abonnement” nedenfor.

§11 ÆNDRINGER I INDHOLD PÅ DANSK FILMSKAT

Indholdet på Dansk Filmskat bliver med mellemrum ændret, ved at der fjernes og/eller tilføjelses film.

§12 AUTOMATISK ABONNEMENTSFORNYELSE

Når du abonnerer på Dansk Filmskat, bliver dit abonnement automatisk fornyet i slutningen af din Abonnementsperiode, og Nordisk Film fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække periodens  betaling fra det betalingskort, som du indgav under registreringen.

§13 OPSIGELSE AF DIT ABONNEMENT PÅ DANSK FILMSKAT

Opsigelse kan ske med en måneds varsel, medmindre du er i en tilbudsperiode på 6 eller 12 måneder. I disse tilfælde kan abonnementet først opsiges med en måneds varsel efter de første 5 måneder.

Du betaler abonnementet forud, indtil du framelder dig. Hver periode du betaler forud for, refereres til som 'Abonnementsperioden'.

Du betaler Dansk Filmskat i løbende abonnement. Et månedsabonnement kan opsiges med månedlig varsel. Har du købt Dansk Filmskat til introduktionspris på f.eks. 6 eller 12 måneders basis, kan abonnementet opsiges med månedlig varsel efter de første 5 måneder. Abonnementet betales altid forud for den samlede abonnementsperiode. Abonnementet fornyes automatisk ved udgangen af abonnementsperioden. Har du f.eks. oprettet et 6 måneders abonnement, vil abonnementet automatisk blive fornyet med yderligere 6 måneder ved udgangen af abonnementsperioden.

På vores hjemmeside finder du proceduren for opsigelse af abonnementet 

§14 OPSIGELSE FRA NORDISK FILMS SIDE

Nordisk Film forbeholder sig retten til at opsige aftalen på et hvilket som helst tidspunkt.

Hvis Nordisk Film opsiger aftalen, vil du efter Nordisk Films eget valg enten:

 1. Have adgang til Dansk Filmskat for resten af din nuværende Abonnementsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet; eller
 2. Modtage en pro rata tilbagebetaling af abonnementsbetalingen for din nuværende Abonnementsperiode;

Herudover forbeholder Nordisk Film sig retten til at begrænse, suspendere eller annullere din adgang til Dansk Filmskat såfremt der er tale om:

 1. Uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af Dansk Filmskat;
 2. Manglende overholdelse af disse Vilkår og Betingelser;
 3. Overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage;

I ovennævnte tilfælde (a-c) vil Nordisk Film endvidere have ret til at hæve aftalen øjeblikkeligt, og de resterende abonnementsbetaling(er) vil straks være forfaldne til Nordisk Film.

§15 FORTRYDELSESRET

Hvis du har skiftet mening om dit abonnement, har du ret til at fortryde dit køb af abonnement uden begrundelse inden for 14 dage efter du har bekræftet købet.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager abonnementet i brug. Du har taget abonnementet i brug, når du starter den første afspilning af film eller ekstra materiale. Ved at tage dit abonnement i brug giver du afkald på din fortrydelsesret.

For at fortryde dit køb, skal du sende en e-mail til Dansk Filmskats kundeservice inden for 14 dage efter, du har bekræftet købet. I e-mailen kan du enten med egne ord meddele, at du ønsker at fortryde eller du kan alternativt vælge at benytte ’Standardfortrydelsesformularen’, som du finder her, og som du skal sørge for at udfylde inden du mailer til os.

Når vi har behandlet din fortrydelse, modtager du en bekræftelse på e-mail, ligesom vi refunderer din betaling hurtigst muligt.

§16 INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt indhold i Dansk Filmskat er ophavsretligt beskyttet materiale, som ejes eller er licenseret af Nordisk Film. Nordisk Film giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset adgang til at benytte indholdet til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke:

Kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Dansk Filmskats indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det;

Downloader, videresender eller deler noget af indholdet fra Dansk Filmskat, tager adgang til indholdet fra et apparat, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Dansk Filmskat;

Omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med nogen sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Dansk Filmskat.

Overtrædelse af ovennævnte er brud på Nordisk Films rettigheder og vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse og misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser, hvilket giver Nordisk Film retten til straks at gøre Dansk Filmskat utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd, samt at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

Endvidere forbeholder vi os retten til at indlede retsforfølgning mod brugere, der krænker vores immaterielle rettigheder eller, som på anden måde, misbruger Hjemmesiden.

§17 SIKKERHED

Du må ikke forsøge at omgå Nordisk Films sikkerhedssystem eller forsøge at teste Dansk Filmskats sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Dansk Filmskat på en måde, der kan skade, lukke ned, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres anvendelse af Dansk Filmskat. Dette omfatter at sende eller overføre materiale, der indeholder software virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware, eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Dansk Filmskat.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget computersystem, netværk, indhold eller oplysninger på Dansk Filmskat, eller systemer, der danner Dansk Filmskat. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller opnåeligt fra Dansk Filmskat.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse og misligholdelse af disse Vilkår og Betingelser, hvilket giver Nordisk Film retten til straks at gøre Dansk Filmskat utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat forbudt adfærd, samt at opsige dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

§18 ANSVARSFRASKRIVELSE

På Hjemmesiden kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer til din rådighed. Nordisk Film kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på Hjemmesiden.

Nordisk Film er på ingen måde ansvarlig for internetsvigt eller andre netværks-, ISP, software-, elektroniske-, computer-, kommunikationsproblemer eller –svigt, der måtte påvirke tilgængeligheden til Dansk Filmskat.

Ligeledes kan Nordisk Film ikke gøres ansvarlig for nogen form af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på Hjemmesiden.

Denne ansvarsfraskrivelse omfatter såvel direkte som indirekte tab.

§19 PERSONDATABESKYTTELSE

For yderlige informationer om vores privatlivspolitik, se her. 

§20 LINKS FRA VORES HJEMMESIDE

Når du bruger Hjemmesiden kan den indeholde links til andre hjemmesider, der leveres af tredjeparter. Nordisk Film har ingen kontrol over disse hjemmesider og vedkender sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, der måtte ske ved brug af dem.

§21 DOMSMYNDIGHED OG LOVVALG

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Hvis der er en tvist mellem Nordisk Film og brugeren, skal parterne søge tvisten løst ved forhandling. Hvis parterne ved forhandling ikke kan blive enige, skal tvisten være omfattet af ikke-eksklusiv jurisdiktion ved de danske domstole.

§22 ÆNDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Nordisk Film kan til enhver tid ændre disse Vilkår og Betingelser med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved fremsendelse af en e-mail til dig. Ændringer, der ikke er til ugunst for dig, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Hjemmesiden. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse.

Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår og Betingelser, skal du opsige dit abonnement inden udløbet af din nuværende Abonnementsperiode. Se hvordan du opsiger abonnementet under § 13 “Opsigelse af dit Dansk Filmskat abonnement”.

Hvis du ikke opsiger abonnementet som fastsat ovenfor, har du accepteret ændringerne.

§23 OVERDRAGELSE

Du må ikke overdrage aftalen, dit abonnement eller dele heraf til tredjepart. Nordisk Film har ret til at overdrage denne aftale eller enhver del heraf til en tredjepart.

§24 DEN FULDE AFTALE

Disse Vilkår og Betingelser udgør den fulde aftale imellem dig og Nordisk Film vedrørende dit abonnement på Dansk Filmskat, og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

§25 FORCE MAJEURE

Nordisk Film står ikke til ansvar for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse betingelser og vilkår, forårsaget af begivenheder, der ligger uden for Nordisk Films rimelige kontrol.

§26 UGYLDIGHED

Skulle nogen bestemmelse i disse Vilkår og Betingelser være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser.

§27 IKRAFTTRÆDELSE

Disse Vilkår og Betingelser er gældende fra den 24. maj 2018.

 

 

Kommentarer

Drevet af Zendesk